Заклад дошкільної освіти ясла садок №10 "ВІНОЧОК" Червоноградської міської ради
http://4gd10.lvivedu.com

Освітні програми,що реалізуються у закладі

У 2018/2019 навчальному році заклад

працює за такими програмами:

 - Базовий  компонент Дошкільної  освіти

   - програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

     - використовуються методи та форми роботи з програми розвитку діте         й старшого віку «Впевнений старт»;

  - програма розвиваючого читання за авторською методикою Людмили Шелестової;

  -    Міжнародна програма соціально-фінансової освіти «Афлатот"

- К.Крутій  " Стежинка у  Всесвіт" ( апробація  програми)р

- програма  К.Крутій  " Дитина  в  дошкільні  роки"

 

    Дані програми дають можливість виконати Державний стандарт дошкільної освіти України, а саме рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.

 

    Освітня діяльність:

 

·            Фізичний розвиток (основи здоров’я, безпека життєдіяльності);

·            Соціально-моральний розвиток (формування основ моральних якостей, основи правової культури);

·          Пізнавальний розвиток (ознайомлення з довкіллям, з природою, народознавство, логіко-математичний розвиток, основи економічної культури)

·            Мовленнєвий розвиток (звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет, навчання елементів грамоти, підготовка до навчання письма)

·             Художньо-естетичний розвиток (художня література, образотворча діяльність, музична діяльність)

·            Креативний розвиток (конструктивна діяльність, театралізована діяльність)

·            Християнське виховання

·            Вивчення англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  МІСЬКА                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                     РАДА

           Львівської області                                                        Директор ЗДО я/с №10

     Заклад дошкільної освіти                                                    __________А.В.Олексович

             ясла-садок № 10                                                                  30.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

на 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

протокол педагогічної ради

22.05.2019 № 5

 

 

 

 

 

  

 

 

Червоноград 2019

 

 

 

Загальні положення освітньої програми

            Освітня програма закладу розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», наказу МОН України від 20.04.2015 № 146 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р.
за № 520/26965.

            Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом дошкільної освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом дошкільної освіти України.

  Освітня програма містить:

1.                 Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності та показники компетентності дитини;

2.                 Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічна послідовність їх вивчення;

3.                 Форми організації освітнього процесу;

4.                 Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5.                 Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

  Зміст освітньої програми передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітня програма оприлюднюється на веб-сайті закладу.

1.                Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності та показники компетентності дитини.

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Група раннього віку 
(від 2 до 3 років)

Група молодшого дошкільного віку 
(від 3 до 4 років)

Група середнього дошкільного віку 
(від 4 до 5 років)

Група старшого дошкільного віку 
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

 

Показники компетентності дитини.

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті дошкільної освіти, визначено завдання, які має реалізувати педагог у рамках кожної освітньої лінії.

 

Державний стандарт дошкільної освіти передбачає формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

 

 

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Освітня лінія

«Особистість дитини»

Здоров’я-збережувальна компетенція

Обізнаність із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; належністю до певної статті; продуктами харчування; основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. Уміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Особистісно-оцінна компетенція

Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності). Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного ставлення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орієнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світовідчуття щодо свого сьогодення і майбутнього.

Освітня лінія

«Дитина в соціумі»

Родинно-побутова компетенція

Обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних і близьких членів родини.

Соціально-комунікативна компетенція

Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Освітня лінія

«Дитина у природному довкіллі»

Природничо-екологічна компетенція

Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усвідомлює їх значення для діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність, виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.

 Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від стану природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чис­тоти природного довкілля, заощадливого викорис­тання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля.

Освітня лінія

«Дитина у світі культури»

Предметно-практична компетенція

Обізнана із предметним світом, його особливостями в межах житла (предмети побуту, вжитку) і поза ним (транспорт, споруди закладів соціального і громадського призначення тощо), виготовленням предметів довкілля. Орієнтується у предметному середовищі за місцем проживання, дотримується елементарних правил поведінки на вулицях і дорогах. Користується побутовими предметами за призначенням. Обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес і повагу до професій, бере участь у спільній праці з дорослими, дітьми; творчо виявляє себе у самостійній предметно-практичній діяльності. Застосовує елементарні економічні поняття; ощадливо ставиться до речей, грошових коштів.

Художньо-продуктивна компетенція

Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнавати образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію. Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє комунікативними навичками спілкування з приводу змісту і краси твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки ― образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, літературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтереси, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Випромінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури.

Освітня лінія

«Гра дитини»

Ігрова компетенція

Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх використовувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила); реалізовувати власні ігрові задуми; дотримуватись ігрового партнерства та рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі»

Сенсорно-пізнавальна компетенція

Виявляє пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; вирізняється позитивною пізнавальною мотивацією; моделює, експериментує в довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, використовуючи умовно-символічні зображення, схеми. Орієнтується в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодіває прийомами  узагальнення, класифікації, порівняння і зіставлення.

Математична компетенція

Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і запам’ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; вміє розв’язувати задачі і приклади на додавання і віднімання  в межах 10.

Освітня лінія

«Мовлення дитини»

Фонетична компетенція

Оволодіває чіткою вимовою всіх звуків рідної мови і звукосполучень, відповідно до орфоепічних норм; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; оволодіває мовними і немовними засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної мови.

Лексична компетенція

Оперує узагальненими словами різного порядку, стійкими загальновживаними словосполученнями; мовлення дітей набуває образності; за кількісною та якісною характеристикою словник дитини сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з дорослими і дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння.

Граматична компетенція

Вживає (не усвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, дієвідміна, клична форма тощо), має розвинене чуття граматичної форми; наявні корекційні навички щодо правильності вживання граматичних форм та порядку слів у реченні.

Діалогічна компетенція

Ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування, відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями, орієнтується в ситуації спілкування, вживає відповідні мовні і немовні засоби для вирішення комунікативних завдань; дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету і коректно виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та коригує його залежно від ситуації спілкування.

Монологічна компетенція

Володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв’язного мовлення; складає різного типу розповіді, імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів; доходить елементарних узагальнень, висновків; висловлює зв’язні самостійні оцінні судження стосовно різних явищ, подій, поведінки людей, героїв художніх творів; виявляє словесну творчість у різних видах мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва компетенція

Інтегроване вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної культури мовлення, прагне творчо самореалізуватися.

Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенцій.

Комунікативна компетенція

Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.

Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції.

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Освітня лінія

«Компютерна грамота»

Інформатична компетенція

Обізнаність з  комп’ютером, способами керування комп’ютером за допомогою клавіатури, «миші», здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, комп’ютерні ігри  тощо) та елементарні прийоми роботи з комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку; вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з комп’ютером.

Освітня лінія

«Іноземна мова»

Комунікативно- мовленнєва компетенція

  Диференціює звуки іноземної мови,  вимовляючи їх правильно, з відповідною інтонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні команди  та інструкції педагога, дає відповідь на прості запитання  стосовно імені, віку,  місця проживання тощо; знає та може озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; робить коротке зв’язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; уміє працювати в парах та групах.

Освітня лінія

«Хореографія»

Хореографічна компетенція

Має уявлення про хореографію як вид мистецтва, розрізняє та емоційно-ціннісно ставиться до його основних видів (народні, класичні, бальні, сучасні танці), жанрів (гопак, гуцулка, вальс, полька, галоп тощо); орієнтується в танцювальній абетці позицій, рухів. Виконує під керівництвом педагога і самостійно танцювальні рухи, вправи, хороводи, танці, творчі завдання; відтворює танцювальними рухами характер, темп, динаміку музики; узгоджує рухи з музикою і одночасно взаємодіє з партнером, гуртом дітей; відтворює музичний образ пластикою і рухами свого тіла, імпровізує в образі. Одержує радість, естетичну насолоду від виконання танцю.

На основі Державного стандарту дошкільної освіти програма передбачає формування компетентностей дітей відповідно віку та освітнім лініям (додаток).

 

1.     Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення

Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців. 

            Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 
            Тривалість одного заняття: 

у групі молодшого дошкільного віку - не більше 15 хвилин; 

у групі середнього дошкільного віку - 20 хвилин; 

у групі старшого дошкільного віку - 25 хвилин. 

            Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в групах молодшого та середнього дошкільного віку не перевищує двох, у старшого дошкільного віку - трьох організованих навчальних занять.

            У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, необхідно проводити фізкультурні хвилинки. 
            Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин.

            Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

            Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в групах молодшого, середнього, старшого дошкільного віку), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей груп молодшого дошкільного віку - 15 хвилин, середнього дошкільного віку - 20 хвилин, старшого дошкільного віку - 25 хвилин. 

            Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань. 

            Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі має складатися з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. 
            Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. 

            Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин. 

            Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 

            У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 

2.     Форми організації освітнього процесу.

 

            Показники компетентності дитини, окреслені в межах кожної освітньої лінії, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись за умови виконання державних вимог протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання педагог визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних показників компетентності дитини, зазначених у розділах програми.

 

3.     Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 

1. Загальні положення (завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти):

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок дітей, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

2. Принципи забезпечення якості:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості дошкільної освіти (політика щодо забезпечення якості):

- системності;

- об’єктивності;

- безперервності;

- перспективності;

- гуманістичної спрямованості;

- відкритості;

- оперативності.

3. Процедури забезпечення якості:

- розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм;

- забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх стадіях навчання – від зарахування до випуску;

- оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (інформаційний менеджмент);

- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та інші види діяльності закладу;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

4. Об’єкти моніторингу  та кваліметрії якості дошкільної освіти:

- зміст освіти;

-        рівень сформованості компетентностей дошкільників;

-        засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей;

-        умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати.

5. Компоненти системи внутрішнього забезпечення якості:

- виконання освітньої програми (контроль за виконанням);

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (оновлення методичної бази освітньої діяльності);

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг та кваліметрія знань, умінь і навичок дошкільників, розробка рекомендацій щодо їх покращення.

 

4.     Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

У 2019-2020 навчальному році заклад дошкільної освіти в організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

·   Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан; за заг. ред. О. В. Низковської. – 256 с.;

·   Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» /авторський колектив; науковий працівник К.Л.Крутій-Запоріжжя

·   Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт» / авторський колектив; науковий керівник К.Л.Крутій - Запоріжжя

·   Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ М.М. Єфименко. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (заняття з фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку);

·   Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія» / І. А. Малашевська, С. К. Демидова. - Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 44 с.;

·   Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» / Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик. – 2-ге вид., без змін. - Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 72 с.

·   Програма соціально-фінансової освіти «Афлатот»

·   Навчально-методичний посібник для дошкільних навчальних закладів «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

·   Посібник з природничо-наукової освіти дошкільників «Осінь арабеска», «Зима-білосніжка», «Літо-грайлик», «Весна-чарівниця» з е-матеріалама/К.Крутій, І.Стеценко, Т.Грицишин, Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД 2018р.

·   Посібник «Педагогічна технологія формування звукової культури мовлення/ К.Крутій-Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД 2012

Навчально-методичний посібник із навчання правильної вимови/К.Крутій Запоріжжя ТОВ «ЛІПС» ЛТД 2017

                    Методичний посібник «Формування всебічно-розвиненої дитини методом пісочної терапії» ( укладач практичний психологЛисак І.І.)

 6.  Вивчення  стану  організації  життєдіяльності  дітей

№ п/п

Вид

вивчення

Предмет  вивчення

Термін

Група

   Форма  узагальнення

Відповідаль

ний

 

1

 

Комплексне

 

Організація  життєдіяльності  дітей  старшого  дошкільного  віку  за  освітніми  лініями

 

 

 

15.04-19.04

 

ст..

 

 

наказ,

довідка

 

Олексович А.В.

Бучинська  Т.М.

Лисак І.І

Батюх А.Р.

Сехна Г.Ф.

 

2

 

Тематичне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан  готовності  до  нового  навчального  року

 

 

 

Економічне виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.-23.08

 

 

 

 

 

02.12-06.12

 

 

 

 

 

 

 

 

всі

гр..

 

 

 

 

 

всі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексович А.В.

Бучинська Т.М.

 

 

 

Олексович  А.В.

Бучинська Т.М.

 

 

 

3

 

Вибіркове

 

Організація та проведення прогулянок

 

 

09.03-

13.03

 

 

 

 

 

всі

 

експрес-аналіз (таблиця)

 

 

 

Бучинська Т.М.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативне

 

Стан  ведення  ділової  документації

 

 

 

Логіко-математичний розвиток

 

 

 

 

 

Трудове виховання

 

22-26.10

 

 

 

 

 

18.11-22.11

 

 

 

 

 

 

03.02-07.02

 

всі

 

 

 

 

 

сер.

ст..

 

 

 

 

 

 

всі

 

інформація

 

 

 

 

 

моніторингова  таблиця

 

 

 

 

 

Експрес-таблиця

 

Олексович А.В.

 

 

 

 

Бучинська Т.М.

 

 

 

 

 

 

Олексович  А.В.

Бучинська Т.М.

 

 

5

 

Порівняльне

 

Організація та проведення 2-га пол. дня

 

20.01-24.01

 

 

 

 

 

всі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

Експрес-таблиця

 

 

 

 

 

 

Бучинська Т.М.

Олексович А.В.

Сенюк М.В.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Показники компетентностей дітей відповідно віку та освітнім лініям

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- бере участь у різних формах роботи з фізичного розвитку, організованих вихователем;

- рухається, зберігаючи стійке положення тіла, орієнтується в просторі;

- виконує різноманітні вправи з ходьби, бігу, в стрибках, коченні, киданні, повзанні, лазінні, рівновазі;

- катається на санках, триколісному велосипеді, виконує вправи для адаптації на воді та оволодіння плаванням;

- позитивно ставиться до виконання загартовувальних процедур та вправ із формування рухових навиків;

- визначає і правильно називає частини тіла та показує їх;

- знає назви гігієнічних процедур: вмивання, одягання, роздягання тощо, самостійно виконує їх;

-  користується милом, індивідуальним рушником, чистить зуби;

- оперує назвами людських статей (чоловік, жінка, хлопчик, дівчинка);

- негативно ставиться до шкідливих звичок (брати руки до рота, колупатися в носі тощо);

- розуміє, що рослинна їжа корисна;

- самостійно їсть, добре пережовує їжу; дотримується правил поведінки за столом;

- розуміє, що для здоров’я потрібно дотримуватися режиму дня;

- знає, що українські національні страви корисні для здоров’я;

- має уявлення про вплив природи на самопочуття людей;

- намагається не гратися гострими та дрібними предметами (не можна брати їх у рот, запихати у ніс, вуха);

- знає, що категорично заборонено брати ліки та хімічні речовини;

- розуміє, що ігри зі сірниками можуть бути причиною пожежі;

- має початкові знання про правила дорожнього руху;

- знає, що в природі є отруйні гриби, рослини, ягоди, тому брати їх у рот небезпечно;

- знає правила безпечної поведінки з домашніми тваринами;

- знає, що з незнайомими людьми потрібно бути обачним, не приймати їхні пропозиції.

- має уявлення про свій організм, різні частини тіла, розуміє, чому

треба виконувати фізичні вправи, загартовуватися, дотримуватися норм

особистої гігієни;

- охоче займається фізичними вправами, із задоволенням бере участь у різних організаційних формах роботи з фізичного виховання;

- володіє технікою виконання рухів, прагне виконувати рухові дії правильно і гарно;

- вільно ходить і бігає, природно координуючи рухи рук і ніг, не човгає ногами, не опускає голови; володіє різними видами ходьби та

бігу;

- стрибає, енергійно відштовхуючись обома ногами і м’яко приземляючись;

- виконує різноманітні вправи в повзанні й лазінні, вміє зберігати рівновагу, кидати й прокочувати предмети, ловити м’яч кистями рук, не

притискаючи його до грудей;

- катається на санчатах, лижах, велосипеді, плаває;

- розрізняє людей за статтю, віком, а також здорову людину від хворої (за зовнішнім виглядом, самопочуттям);

- усвідомлює, що людина народжується, проходить різні етапи життєвого циклу;

- називає і відрізняє основні групи їжі – овочі, фрукти, каші; знає їх роль у забезпеченні здоров’я;

- орієнтується в ознаках спраги і голоду, вміє їх ідентифікувати;

- розуміє важливу роль питної води;

- усвідомлює основні вимоги до режиму та гігієни харчування, дотримується

правил культурної поведінки за столом;

- володіє вміннями і навичками особистої гігієни, вміє доглядати за порожниною рота; самостійно мити руки і обличчя, користуватися милом, рушником, носовичком, причісуватися;

- розуміє вплив розпорядку дня на здоров’я;

- розуміє, що стан погоди впливає на настрій;

- усвідомлює, що потрібно негативно ставитися до шкідливих звичок і намагатися уникати їх;

- розуміє оздоровчі функції національних страв;

- знає про небезпеку, яку можуть становити для людини гострі, ріжучі, дрібні предмети, ліки, хімічні речовини;

- знає елементарні правила пожежної безпеки;

- знає елементарні правила поведінки на дорозі, має уявлення про дію світлофора, призначення пішохідного переходу;

- орієнтується у правилах поводження з незнайомцями;

- знає правила поведінки біля водойми у літній і зимово-весняний періоди;

- має елементарні знання про правила поводження з домашніми тваринами та правила безпеки під час спілкування з ними;

- має уявлення про отруйні гриби та ягоди;

- дотримується норм особистої гігієни, культури поведінки за столом;

- розуміє потребу загартування, із задоволенням бере участь у загартувальних процедурах, має потребу в активній руховій діяльності;

- виявляє інтерес до результатів рухової діяльності; може добре тримати рівновагу, стежити за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ;

- уміє ходити з вільними, природними рухами рук, тримаючись прямо; бігає легко, ритмічно, володіє різними видами ходьби та бігу;

- упевнено стрибає з місця, відштовхуючись обома ногами й змахуючи руками;

- вміє лазити по гімнастичній стінці довільним способом, не пропускаючи щаблів;

- дотримує певних інтервалів під час руху в різних видах шикування, добре орієнтується в просторі;

- виявляє інтерес до вправ з елементами спорту, самостійно з’їжджає на санчатах із гірки, їздить на триколісному й двоколісному велосипедах, катається на лижах, плаває, виявляє витримку та наполегливість;

- називає основні частини тіла людини, функції деяких органів;

- розуміє значення руху в оздоровленні людини;

- виконує загартувальні процедури та розуміє їх значення для здоров’я;

- розуміє, що брудна вода – загроза для здоров’я, знає цілющі властивості води;

- виконує гігієнічні процедури;

- доглядає за чистотою свого тіла;

- має практичні навички використання природних чинників в оздоровленні;

- знає основні правила захисту від інфекційних хвороб, надання першої допомоги хворій людині;

- розуміє, що шкідливі звички впливають на здоров’я, намагається їх позбутися;

- має знання про оздоровчі аспекти побуту українського народу;

- розуміє потребу користування індивідуальними предметами

гігієни;

- розуміє необхідність дотримання режиму дня для здоров’я людини;

- усвідомлює вплив санітарного стану приміщення на здоров’я людини;

- має навички культури поведінки за столом та гігієни харчування;

- відрізняє корисні рослини від шкідливих та отруйних;

- підтримує добрі взаємини з дітьми та дорослими;

- розуміє причини виникнення пожежі;

- має поняття про різні види переходів, дорожні знаки для пішоходів, правила поведінки у транспорті та біля дороги;

- розуміє небезпеку від користування гострими, ріжучими та вибухонебезпечними предметами; небезпеку самостійного користування ліками і термометром, електроприладами;

- знає про те, як треба поводитися з чужими та домашніми тваринами;

- усвідомлює, що в зимовий період небезпечно ходити під дахами та балконами, з яких звисають бурульки;

- розуміє, що вживання сумнівних ягід, плодів, рослин може спричинити отруєння.

- прагне до легкості в ходьбі й бігові, під час бігу енергійно відштовхується від опори, збільшує довжину кроку, бігає з різною швидкістю, поєднує біг із подоланням перешкод;

- стрибає у висоту та довжину з розбігу, правильно розбігається;

- уміє підкидати та ловити м’яч однією рукою, відбиває м’яч від підлоги, стіни, поєднує мах з енергійним кидком предмета;

- лазить по гімнастичній стінці (драбині) різними способами, оволодіває лазінням по канату довільним способом; успішно пролізає в обруч прямо, лівим та правим боком, підлізає під дугу, перелазить через лаву (колоду) довільним способом;

- уміє кататися на велосипеді, плаває довільним способом, знає спрощені правила ігор спортивного характеру (бадмінтон, теніс, футбол, хокей, баскетбол);

- дотримується правил безпечного загартування організму повітрям, водою та сонцем;

виконує правила особистої гігієни, усвідомлює потребу дотримання режиму харчування, активної діяльності та відпочинку, знає основні ознаки здоров’я;

- володіє навичками основних рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, рівновага, метання, кидання); уміє доцільно їх використовувати в разі потреби;

- виявляє інтерес до вправ з елементами спорту, самостійно їздить на велосипеді, спорт роликах, санчатах, лижах, ковзанах, роликових ковзанах;

- дотримується правил в іграх спортивного характеру (бадмінтон, городки, баскетбол, футбол, хокей);

- розрізняє хвору та здорову людину та розуміє причини захворювань;

- має уявлення про складники здорового способу життя та їх значення для здоров’я;

- усвідомлює можливі чинники загрози здоров’ю людини;

- володіє елементарними навички допомоги дорослим, які захворіли;

- розуміє корисність споживання овочів і фруктів для організму;

- усвідомлює необхідність дотримання профілактичних заходів, має поняття про вплив санітарного стану приміщення на здоров’я;

- розуміє, що негативні емоції негативно впливають як на власне здоров’я, так і на здоров’я довколишніх;

- розуміє оздоровчу спрямованість побуту українського народу, знає страви української національної кухні та їх вплив на здоров’я;

- знає деякі лікарські рослини та методи їх застосування;

- розуміє, що відпочинок на природі є фактором зміцнення здоров’я;

- уміє запобігати виникненню пожежі, знає правила пожежної безпеки вдома, вміє діяти при виникненні пожежі та знає про роботу рятувальників;

- уміє використовувати елементарні засоби гасіння вогню, користуватися телефоном для виклику рятувальних служб;

- має уявлення про частини вулиці, орієнтується за світлофором та деякими дорожніми знаками;

- дотримується правил поведінки у транспорті, а також як поводитися, якщо загубився в незнайомому місці;

- відрізняє найвідоміші отруйні гриби від їстівних, керується правилами поведінки щодо обережного поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

- має уявлення про небезпеку та захист від комах, знає про поведінку в лісі, в полі, біля водойми в різні пори року;

- уміє користуватися ножем, ножицями, голкою, виделкою, іншими гострими та ріжучими предметами;

- усвідомлює про наслідки неправильного використання ліків та про можливі ртутні ураження при пошкодженні колби термометра;

- усвідомлює про небезпеку неправильного користування електричними та газовими приладами;

- має уявлення про поведінку під час стихійного лиха (ураган, гроза, злива, повінь, землетрус)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СОЦІУМІ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- має уявлення про сімю, різних людей, які дбають одне про одного;

- виявляє почуття любові та поваги до рідних, близьких;

- виявляє уважність, прихильність до дорослих та однолітків; вміє висловити своє ставлення до них, допомогти;

- виявляє ввічливість, співчуття у поводженні з дорослими та дітьми;

- виявляє дружні контакти з дітьми у грі, праці, продуктивній діяльності;

- виявляє почуття симпатії до дітей;

- бережливо ставиться до іграшок та книг;

- виявляє культуру поведінки у громадських місцях.

- знає та називає членів сім’ї, родини;

- розуміє значення добрих взаємин і порядку;

- проявляє активність та ініціативу у спілкуванні з довколишніми, охоче включається в спільну діяльність;

- уміє спокійно гратися поруч із дітьми, вступає в спілкування з приводу іграшок, ігрових дій;

- має друзів, до яких виявляє особливу прихильність; ставиться приязно до однолітків;

- поводиться за столом відповідно до норм культурної поведінки;

- надає допомогу, вміє виявити співчуття за своєю ініціативою;

- дотримується простих правил поведінки на вулиці, у громадських місцях;

- відчуває межу припустимої поведінки, належну дистанцію у взаєминах з різними людьми;

- використовує загальноприйняті форми вітання, звертання, прощання, подяки;

- бережливо ставиться до іграшок, книг, свого одягу;

- розрізняє добрі і погані вчинки, може оцінити вчинок;

- має елементарне почуття гумору

- має уявлення про сімю, родину та родинні взаємини: взаємодопомогу, турботу, любов;

- розповідає про домівку, своїх рідних, називає їхні імена, прізвища, професію;

- прагне до позитивних форм поведінки, уважна до оцінок дорослих;

- дотримується елементарних правил культури спілкування з дорослими й однолітками;

- намагається оцінити дії та вчинки інших людей з позиції відомих правил та оцінок;

- уміє порадіти за однолітків; звертаючись до них, виявляє вміння зрозуміти їх, допомогти їм;

- виявляє посильну турботу про літніх людей;

- прагне виконувати трудові доручення дорослих, діяти разом із ними;

- володіє необхідними культурно-гігієнічними навичками, охайно одягається;

- уміє культурно поводитися у громадських місцях, за столом;

- прагне створити затишок у рідній домівці, має знання про якості та використання предметів домашнього вжитку;

- формувати почуття гумору

- має уявлення про родину та родовід, стосунки та захоплення членів родини;

- намагається поводитися відповідно до норм християнської моралі;

- виявляє любов і повагу до батьків, близьких людей, довколишніх;

- володіє навичками спілкування з дорослими та дітьми, вивляючи ввічливість;

- виявляє стриманість у висловлюванні негативних суджень;

- виявляє дружні та товариські стосунки з дітьми, допомагає молодшим дітям;

- уміє поступливо, ввічливо ставитися до дітей протилежної статі;

- усвідомлює відмінність між добром і злом, може пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх;

- може визнати свою провину, поступитися власними інтересами заради загального благополуччя;

- допомагає батькам та іншим членам родини;

- уміє з повагою ставитися до рідних, знайомих, чужих літніх людей;

- здатна до самоконтролю у діяльності;

- зважає на думку інших;

- аналізує свою поведінку;

- дотримується культури поведінки у громадських місцях, транспорті;

- розрізняє гумор і образу

НАРОДОЗНАВСТВО

 

- володіє культурою сприйняття предметного національного середовища;

- прагне підтримувати порядок і затишок в оселі, прикрашати її рушниками, серветками, посудом та іншими національними побутовими

предметами;

- відображає в кольорах, лініях, ритмі, співах, рухах, музикуванні емоційні враження від ознайомлення з народними звичаями і традиціями, предметами довкілля;

- має загальні уявлення про календарні, обрядові, народні сезонно-обрядові, родинно-побутові свята, традиції, їх відзначення у родині, дитячому садку;

- має знання про народні традиції, передає свої враження від участі у святкуванні календарно-обрядових свят у розповіді;

- знає народні ігри, потішки, забавлянки;

- милується виробами народних умільців, речами ужиткового мистецтва.

- володіє елементарними трудовими навиками, бережно ставиться до результатів людської праці.

- дотримується норм культури спілкування, поважає інших, турбується про них, проявляє привітність та гостинність, пошану до старших;

- дотримується родинних звичаїв і традицій під час відзначення різних свят;

- має загальні уявлення про культуру українського народу, про звичаї та традиції, про споконвічне прагнення українців до краси;

- емоційно сприймає народну іграшку, традиційний одяг, вироби народних майстрів;

- розуміє, що Україна є Батьківщиною, що в українців є своя мова, звичаї та традиції, календарно-обрядові свята, різні символи. Виявляє стійкий інтерес до історії рідної землі;

- має уявлення про житло, предмети народного декоративно-ужиткового мистецтва, їх використання в повсякденному житті, народну іграшку, вишивку, український національний одяг, сім’ю та сімейні традиції в Україні;

- милується виробами народного декоративно-ужиткового мистецтва, охоче слухає різноманітні народні пісні, дивиться і емоційно сприймає виконання хореографічних композицій у виконанні дорослих і дітей;

- бере участь у дійствах календарно-обрядових свят;

- виявляє ініціативу, відтворює кращі зразки народного фольклору та речей народно-ужиткового мистецтва.

- має уявлення про культурні традиції свого народу та свого регіону, підтримує родинно-побутові традиції спілкування;

- виявляє інтерес до історії свого краю, емоційно сприймає творчість народних умільців, цінує результати їхньої праці;

- ознайомлена з історією України, її столиці, рідного міста (села), регіону;

- має уявлення про національні особливості української оселі, предметів побуту, національного одягу, національної іграшки, оберегів;

- має уявлення про українську кухню;

- має знання про українські народні ремесла, промисли, їх історичні витоки і сучасне використання;

- використовує фольклорні жанри (віншування, колядки, гаївки, щедрівки, народні ігри)

ОСНОВИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

- усвідомлює, що для життя людини потрібні їжа, вода. Відрізняє корисну їжу від шкідливої;

- розуміє про різні види відпочинку і бере активну участь у його проведенні;

- знає, що немає більшої цінності, ніж здоров’я;

- виявляє ввічливість, культуру поведінки у спілкуванні з дорослими й однолітками;

- поважає право на ім’я інших, не дає товаришам прізвиськ;

- розуміє, що сім’я – основа життя людини, об’єднує найрідніших людей і складається з батьків і дітей;

- має елементарні уявлення про права та обов’язки дитини;

- знає, що має право на щасливе життя;

- знає, що кожна людина має ім’я, яке вказує на належність до певної статі;

- називає своє місце в родині з різних позицій: онук (онука), син (дочка), брат (сестра);

- знає свою повну адресу;

- має уявлення про те, що на планеті живе багато людей із різними відмінностями, які розмовляють різними мовами, але їх усіх треба поважати;

- виявляє інтерес до навчання;

- пояснює своє місце та обов’язки в родині;

- усвідомлює, що лише завдяки спільним зусиллям можна підтримувати порядок в оселі, в дошкільному навчальному закладі;

- правильно вживає назви трудових дій, пов’язаних із певним трудовим процесом;

- старанно виконує обов’язки чергових у їдальні, на занятті, в куточку живої природи

- має уявлення про добро та зло як протилежні категорії людського буття;

- уміє оцінювати поведінку людей, самостійно намагається знайти вихід із будь-якої ситуації;

- має уявлення про школу, про шкільне навчання;

- виявляє інтерес до навчання в школі;

- сумлінно виконує свої обов’язки

 

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- розуміє, що все живе – гарне, добре, корисне (його не можна нищити);

- разом із дорослими доглядає за рослинами, піклується про приручених тварин;

- бережно ставиться до всіх об’єктів природи;

- розповідає про найпоширеніші явища в природі: сонце світить, тепліє, з’являється листя на деревах, зацвітають квіти тощо;

- розрізняє властивості води (розливається, тече, буває теплою, холодною; чисту воду п’ють люди, тварини, нею поливають рослини; у чистій воді живуть рибки; брудна вода шкідлива, її не можна пити);

- розрізняє властивості піску та ґрунту (пісок сухий – сиплеться, з мокрого можна ліпити, він не сиплеться; земля може бути сухою і мокрою);

- розпізнає рослини (овочі, фрукти, ягоди; дерева, кущі, трав’янисті рослини; квіти) за їх зовнішнім виглядом;

- володіє елементарними знаннями про будову дерева (стовбур, гілки, листя), називає і показує їх;

- розпізнає свійських і диких тварин, правильно називає основні частини тіла, характерні повадки, дитинчат тварин;

- орієнтується у назвах птахів: горобець, синиця, ворона тощо; особливостях їх поведінки;

- володіє елементарними уявленнями про Космос: Місяць, зорі, Сонце;

- разом із вихователем проводить елементарні досліди з об’єктами природи (вітер, вода, пісок, камінь) та рослинами.

- розуміє, що сонце знаходиться на небі, воно світить, зігріває все навкруги, несе тепло до землі рослинам, тваринам і людині;

- визначає властивості води, снігу, льоду;

- відрізняє пісок від глини і визначає їх властивості;

- розрізняє і класифікує дерева, овочі, фрукти, квіти, трав’янисті рослини;

- встановлює прості причиново-наслідкові зв’язки, пов’язані з сезонними змінами;

- називає пори року і визначає їх характерні ознаки;

- визначає стан погоди (іде дощ, сніг; дме вітер, світить сонце тощо);

- визначає стан неба у різну погоду;

- милується природою рідного краю, бережно ставиться до її

об’єктів;

- знає будову рослин;

- цікавиться природою свого регіону (рослини, тварини);

- називає свійських і диких тварин, птахів та умови їх існування;

- намагається дотримувати правил поведінки у природному довкіллі: не рве квітів, не руйнує мурашників, не ловить метеликів, не завдає

шкоди жукам;

- доглядає за рослинами, тваринами;

- усвідомлює, що життя і здоров’я людини залежать від довкілля;

- цікавиться світом навколоземного простору, радіє красі зоряного

неба.

- визначає зміни в природному довкіллі;

- розрізняє пори року;

- визначає стан погоди (дощ, сніг), стан повітря (холодне, тепле, гаряче); знає, якою є погода у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;

- усвідомлює, що вітер – рух повітря;

- визначає властивості піску, глини, ґрунту; основні ознаки води (на дотик, за смаком, за кольором), вода – це рідина; дощ і калюжі – це вода;

- називає пори року і визначає зміни в рослинному і тваринному світі;

- класифікує об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, птахи, комахи, тварини та називає їх;

- називає кімнатні рослини (бегонія, герань, лілія амазонська, колеус, бальзамін тощо), знає основні правила догляду за ними;

- доглядає за квітами в куточку природи, рослинами на грядці:

прополює їх, підживлює, висаджує;

- бере участь у пошуково-дослідницькій діяльності;

- розпізнає свійських птахів та їхніх дитинчат;

- розпізнає диких і свійських тварин, знає їхні особливості, спосіб пересування та називає тих, які є у регіоні;

- розуміє, що бджоли роблять мед із нектару квітів; бджіл розводять на пасіках, мухи і комарі – корм для жаб, ящірок, ластівок;

- має уявлення про рослини і тварин, занесених до Червоної книги України (рослини – анемона, пролісок, фіалка тощо; тварини – білка, лось

тощо), і тих, які є у Карпатському заповіднику;

- розуміє, що в довкіллі немає ані корисних, ані шкідливих тварин – усі однаково важливі;

- бачить красу рідної землі, бережно ставиться до об’єктів природи;

- дотримується правил поведінки на природі, в зонах відпочинку;

- цікавиться зоряним небом і планетами Сонячної системи, їх особливостями.

- визначає зміни в природному довкіллі;

- називає пори року, їх послідовність, упевнено визначає їх характерні ознаки;

- усвідомлює, що зменшення сонячного тепла спричинює зміни у природі, що з ними пов’язані зміни в рослинному і тваринному світі;

- розуміє, що вода – середовище для існування живих істот; місцезнаходження води, її якості, місця лікувальної води та назви рік;

- знає поширені явища природи своєї місцевості (роса, дощ, туман, веселка, гроза, град, мороз, снігопад, хуртовина, паморозь, іній);

- орієнтується у властивостях піску, глини, ґрунту;

- називає городні рослини, розрізняє їх;

- розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини; порівнює та аналізує їх особливості;

- називає різновиди лісу (листяний, хвойний), знає назви тварин і рослин, які поширені в лісі;

- називає лікарські рослини та їх лікувальні властивості. Розуміє цінність життя і здоров’я людей, їх залежність від природного довкілля;

- доглядає за рослинами, тваринами у куточку природи;

- називає свійських і диких тварин своєї місцевості, вміє знаходити спільне та відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові; знає назви дитинчат тварин;

- розуміє, що свійські тварини потребують піклування; без них життя було б не таким цікавим, яскравим, радісним;

- називає і розпізнає птахів, зокрема свійських птахів, за зовнішніми ознаками, порівнює їх за величиною, забарвленням пір’я, способом пересування і за звуками;

- називає декілька рослин і тварин, занесених у Червону книгу України;

- усвідомлює, що стан здоров’я залежить від чистоти повітря, ґрунту, води;

- підтримує чистоту дитячого майданчика та в зонах відпочинку (парк, сквер, ліс, озеро тощо);

- захоплюється загадковою і таємничою природою космосу

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ

- має елементарні уявлення про рідне місто (село), його вулиці;

- володіє елементарними знаннями про транспорт, його призначення, професію водія. Вміє показати на картинках пасажирський та вантажний транспорт;

- упізнає державну символіку: Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;

- орієнтується у видах людської діяльності, у призначенні предметів вжитку, місцях їх зберігання;

- упізнає предмети за їхніми ознаками та властивостями, функціональним призначенням; знаходить і виокремлює в довкіллі знайоме та незнайоме;

- відкриває нові властивості предметів, радіє своїм відкриттям

- дотримується правил співжиття в колективі, виявляє при цьому чемність, толерантність;

- прагне підтримувати порядок і затишок у житловому приміщенні, вдома та у дитячому садку, дбайливо ставиться до предметів побуту й іграшок, свого одягу та взуття;

- прагне висловлювати елементарні судження про свої

досягнення;

- зацікавлено ставиться до предметного довкілля, доречно застосовує отримані раніше знання;

- називає предмети домашнього побуту і вжитку, знає їх застосування;

- за допомогою дорослого обстежує предмети, визначає їх зовнішні ознаки, застосовуючи різні аналізатори

- самостійно займається певною діяльністю, прагне підтримувати порядок і затишок у домівці;

- шанобливо ставиться до рідного краю, до людей, їхнього минулого;

- знає, що разом із родиною живе в Україні; впізнає державну символіку (Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України), виявляє любов до своєї Батьківщини;

- знає назву міста (села), в якому проживає, його визначні місця;

- називає предмети побуту, коротко характеризує їх;

- розповідає про свої враження від побаченого

- бережно ставиться до предметів навколишньої дійсності, особистих речей;

- виявляє любов до своєї країни, бажання бути гідним її громадянином;

- усвідомлює, що є громадянином України; знає та шанує символіку України, видатних людей свого краю; виявляє любов до свого міста (села), знає його характерні особливості;

- розуміє, що у світі живуть різні народи і нації;

- знає про роль житла та важливість створення затишку в рідній домівці; використовує знання сенсорних еталонів у процесі ознайомлення з новим предметом побуту, встановлює взаємозв’язки, класифікує; планує свої дії, погоджуючи їх з іншими;

-обізнана з працею дорослих, виявляє інтерес до різних професій; розрізняє і групує за призначенням транспортні та комунікативні засоби

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- виконує прості трудові доручення;

- своєчасно користується туалетом, носовичком;

- складає свій одяг та взуття з допомогою дорослого;

- з невеликою допомогою дорослого одягається та роздягається, взувається та роззувається;

- намагається їсти охайно;

- правильно миє руки, користується рушником.

- спостерігає за працею дорослих, виявляє повагу до результатів праці

- проявляє позитивне ставлення до трудових завдань;

- роздягається та одягається у певній послідовності;

- зашнуровує черевики за допомогою дорослих;

- розчісує волосся, користуючись індивідуальним гребінцем;

- миє руки, користується рушником;

- старається їсти акуратно;

- підтримує порядок у груповій кімнаті (після гри кладе іграшки на відведене місце, витирає пил зі стола, стелажів);

- допомагає вихователеві у підготовці до занять, розкладаючи матеріал,

а після заняття – збирає його;

- допомагає помічникові вихователя накривати на стіл;

- прибирає на ігровому майданчику;

- доглядає за квітами та мешканцями куточка живої природи;

- садить і доглядає за висіяними горохом, квасолею, квітами, висадженою цибулею;

- збирає врожай зі свого городу;

- взимку підгодовує пташок.

- уміє самостійно одягатися, роздягатися, взуватися, роззуватися; доглядати за своїм одягом і речами;

- самостійно вмивається, стежить за своєю зачіскою, користується носовичком чи серветками;

- сумлінно виконує обов’язки чергового в їдальні та під час

підготовки до занять;

- підтримує порядок у груповій кімнаті: в куточку іграшок, книги;

- прибирає майданчик від опалого листя, сміття;

- стежить за чистотою піску в пісочниці, перекопує пісок;

- миє виносні іграшки, пере ляльковий одяг;

- працює в куточку природи (підливає рослини, розпушує землю, витирає листя кімнатних рослин, годує мешканців куточка, миє годівниці); на городі (сіє насіння рослин, висаджує розсаду, підливає їх, збирає врожай);

- допомагає дорослому міняти воду в акваріумі, пересаджувати рослини;

- дбає про осілих птахів (разом з дорослими);

- оперує нескладними економічними поняттями: “товари”, “гроші”, “торгівля”, “покупка”;

- знає про ощадливе використання світла, води, газу;

- визначає першочергові потреби сім’ї, розуміє, що часом необхідно відмовитися від бажання придбати якусь річ;

- розуміє як можна придбати товар;

- має уявлення про різноманітні торговельні заклади й товари, що їх вони продають;

- знає, що речі, які викидають, проходять вторинну переробку;

- знає, що сміття потрібно сортувати і викидати у різні контейнери

самостійно й охайно одягається і роздягається в певній послідовності;

- стежить за своїм одягом і взуттям, чистить та просушує вологий одяг, взуття;

- чистить зуби, стежить за чистотою нігтів, без нагадування миє руки та користується носовичком чи севеткою;

- підтримує порядок у груповій кімнаті (складає іграшки після гри, бере участь у колективному прибиранні);

- разом з дорослим підмітає доріжки та розчищає їх від снігу;

- збирає опале листя, сміття;

- перекопує та поливає пісок у пісочниці;

- сумлінно виконує обов’язки чергового та доручення вихователя;

- під керівництвом дорослого піклується про тварин і рибок у куточку природи;

- самостійно поливає квіти, оприскує їх, витирає листя, висаджує рослини, розпушує землю;

- разом із дорослим садить саджанці дерев і кущів, доглядає за ними;

- працює на городі: виконує весь цикл робіт – від планування до збирання врожаю;

- виготовляє вироби з паперу, картону, тканини, природного і штучного матеріалу

- має уявлення про товарно-грошові відносини, вміє здійснити покупку, класифікує товар;

- знає, для чого існують банки; деякі професії людей, які працюють у банківській сфері;

- уміє раціонально використовувати залишки продуктів харчування;

- намагається економно використовувати електроенергію, воду, газ;

- розуміє доконечну потребу в дотриманні встановлених правил;

- усвідомлює, що комп’ютер і калькулятор допомагають у веденні фінансових справ сімї

СВІТ МИСТЕЦТВА

- емоційно сприймає ілюстрації, картинки, вироби декоративно-ужиткового мистецтва;

- виявляє зацікавленість образотворчою діяльністю;

- емоційно реагує на розмаїття колірної гами;

- слухає невеликі музичні твори; передає почуття від прослуханого за допомогою міміки, жестів та рухів;

- супроводжує рухами текст театралізованого дійства, імітує рухи тварин, намагається передати емоційний стан персонажів

- розуміє зміст картин, упізнає персонажів, розповідає про них;

- помічає гарне у творах образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- впізнає та запам’ятовує невеликі музичні твори різних жанрів, емоційно відгукується на зміст музичних творів;

- виявляє інтерес до театралізованої діяльності; має елементарні знання про театр;

- знає, що є різні види театру (ляльковий, пальчиковий, тіньовий тощо)

- впізнає народну іграшку та захоплюється витворами українського мистецтва;

- емоційно реагує на тембр, ритм, лад музичних творів;

- цілісно сприймає і розуміє зміст художніх творів та їх жанр;

- емоційно відгукується на виставу, співчуває героям, реагує на їхні вчинки

- самостійно називає жанр музичного твору, характер та засоби музичної виразності;

- знає та розрізняє основні жанри літературного твору;

- знає основні жанри образотворчого мистецтва, твори відомих класиків образотворчого мистецтва та сучасних митців;

знає і впізнає вироби народних умільців (вишивка, народна іграшка, писанка, кераміка тощо);

- знає прізвища декількох відомих українських письменників, художників-ілюстраторів, їхні твори

ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

- самостійно виконує художньо-творчі дії з матеріалом;

- правильно тримає олівець, пензлик; розминає глину, ділить її на шматки;

- має уявлення про безпечне поводження з матеріалами та інструментами для занять образотворчою діяльністю;

- ідентифікує та диференціює своє “Я” із зображеннями, іншими дітьми;

- позитивно реагує на художньо-творчу діяльність;

- встановлює емоційний контакт із дорослим під час занять;

- знає призначення матеріалів для занять образотворчою діяльністю;

- короткими фразами розповідає про свої дії на заняттях, вільно вживає займенник “я”;

- емоційно реагує на зображення, виявляє своє ставлення до них;

- охоче експериментує з матеріалами й інструментами з образотворчої діяльності, знає їх властивості;

- розглядаючи зображення, картинки, намагається встановити елементарні причинно-наслідкові зв’язки;

- під час художньо-трудових дій досліджує власні можливості;

- розрізняє та називає будівельні деталі (кубик, цеглинка, пластина) за формою та величиною; розуміє, що стійкість будівлі залежить від положення форм;

- будує прості сюжетні та предметні споруди, називає їх; - бачить у конструкціях зображення предметів навколишньої дійсності;

- охоче займається конструктивною діяльністю;

- усвідомлює, що споруда має бути акуратною;

- намагається дотримуватися форм товариських і доброзичливих взаємин із дітьми та дорослими

- уміє користуватися матеріалами та інструментами для художньо-трудових дій;

- свідомо ставиться до образотворення, планує свої дії, обговорює кінцевий результат, виправляє помилки;

- бережно ставиться до своїх виробів;

- у спільній роботі узгоджує свої дії з діями інших;

- має найпростіші уявлення про види образотворчого мистецтва;

- знає назву матеріалів та інструментів для художньо-творчої роботи;

- може сформулювати мету власної діяльності;

- під час роботи коментує власні дії, може спрогнозувати результат;

- зосереджує увагу на яскравому, вражаючому, емоційно відгукується на прояви естетичного в оточенні, милується, дивується, насолоджується;

- з радістю прикрашає до свят групову кімнату власними виробами;

- під час роботи виявляє творчість, фантазію, самодіяльність;

- експериментує з фарбами та різними матеріалами;

- вирізняє у виробах образотворчого мистецтва самобутність, неповторність,

оригінальність;

- уміє розрізняти деталі будівельного матеріалу;

- створює елементарні споруди комбінуванням знайомих

форм, розташовує їх залежно від стійкості деталей на площині;

- зводить різноманітні будівлі для обслуговування та реалізації ігрових задумів;

- має елементарні уявлення про властивості паперу, працює з пазлами, складає картинки за сюжетом знайомої казки;

- працює з рухомим конструктором, уміє визначати основні деталі;

- створює споруди з піску, снігу, виокремлюючи деталі.

- користується в образотворчій діяльності не лише традиційними матеріалами та інструментами, але й новими;

- визначає мету, завдання, планує послідовність дій;

- удосконалює власні вироби, переробляє у разі потреби;

-  намагається знайти виробам практичне застосування;

- дотримується правил безпеки під час занять образотворчою

діяльністю;

- самостійно прибирає робоче місце після закінчення роботи;

- цілеспрямовано привертає увагу дорослого й однолітків до власних виробів;

- прагне передати власне “Я” у художньо-творчих діях;

- відмовляється від надмірної допомоги дорослого, прагне самостійно досягти успіху;

- розповідає про задумане, способи досягнення мети, може прокоментувати ці дії, прогнозує кінцевий результат;

- виявляє бажання займатися художньою творчістю;

- має уявлення про жанри живопису, розуміє їх своєрідність;

- прикрашає перед святами свою домівку, групу власними виробами;

- власноруч виготовляє подарунки рідним і близьким;

- намагається виявити у роботі творчість;

- пробує нове, незнайоме, виявляє зацікавленість до останнього, запитує, співвідносить побачене з власним обсягом знань;

- проявляє винахідливість, фантазію, самостійність;

- охоче експериментує з нетрадиційними техніками в образотворчій діяльності, очікує позитивного результату роботи;

- уміє працювати з різними видами конструкторів, добирає деталі відповідної форми, розміру та колірної гами;

- має навички роботи з папером, клеєм та ножицями;

- творчо змінює будівлю, створюючи сюжетні споруди;

- добирає відповідні матеріали для виготовлення виробу за зразком, моделлю, фотографією;

- збагачує і розширює предметно-ігрове середовище створеними власноруч і разом із дорослими конструкціями, іграшками, саморобками, використовуючи їх для реалізації ігрових задумів

- виявляє елементарну практичну вмілість в образотворчій діяльності;

- володіє різними способами передачі образів;

- планує свої дії, передбачає майбутній результат;

- самостійно займається художньою творчістю;

- залучає однолітків до створення спільних робіт;

- уміє малювати контури й силуети людей різного віку та статі;

- розуміє доцільність раціонального використання матеріалів для художньо-творчих дій;

- у колективній роботі намагається досягти високих стандартів, розуміє і приймає не лише схвальну оцінку. Здатна тривалий час займатися художньо-творчою діяльністю;

- осмислено надає перевагу продуктивній діяльності у вільний час;

- намагається досягти у роботі високих результатів, помічає недоліки власних виробів, самостійно усуває їх;

- із задоволенням передає власне “Я” в образотворчій діяльності, з симпатією сприймає себе, передає цей позитив у роботах;

- знає властивості матеріалів для художньо-творчої роботи, охоче експериментує з ними, знає правила безпечного користування ними;

- цікавиться художньо-творчими професіями: художник-пейзажист, анімаліст, дизайнер, художник-портретист, скульптор, архітектор;

- має власну думку щодо своїх робіт;

- порівнює власний портрет із зображеннями інших людей;

- аналізує власні роботи та твори мистецтва;

- передає враження від творів мистецтва;

- коментує свої дії у процесі роботи;

- захоплюється витворами мистецтва;

- виявляє художній смак, може оцінити роботи інших, розділяє гарне – негарне;

- охоче долає труднощі на шляху до досягнення мети;

- вдається до апробації нового та незвичного, шукає ефективніші засоби;

- самостійно добирає потрібний матеріал, використовує його для підсилення характерності об’єктів і явищ;

- виявляє фантазію, веде пошукову діяльність

- спільно будує, творчо розвиває сюжети ігор із будівлями;

- створює нові споруди за зразком, світлиною, малюнком, різні їх варіанти за умовами щодо розміру, форми, кольору, призначення, оздоблення;

- користується узагальненими уявленнями про можливості зведення і зміни різних конструкцій із конкретних матеріалів;

- виготовляє власноруч і разом із дорослими конструкції, іграшки, саморобки, використовує їх для реалізації ігрових задумів;

- втілює власний задум у будівлю, конструкцію.

МУЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- емоційно відгукується на музику;

- розрізняє звучання різних інструментів (брязкальце, сопілка, барабан, дзвіночок);

- розрізняє музику за висотою, ритмом;

- виконує невеликі за розміром пісні;

- виконує прості танцювальні рухи;

- ходить по колу з допомогою дорослого;

- передає ритм ходьби та бігу, змінює рухи під час виконання гри і танцю

- під час слухання музичних творів орієнтується в характері мелодії, настрої;

- розрізняє контрастну динаміку звучання, тембр музичних іграшок та інструментів;

- співає нескладні пісні, володіючи навичками розподілу дихання;

- намагається співати злагоджено, протяжно;

- рухається правильно, відображаючи ритм і темп музики;

- виконує рухи з атрибутами та образні рухи;

- танцює, виконуючи танцювальні рухи: “пружинка”, притупування однією та обома ногами, плескання в долоні, кружляння по одному та парами, “веселі ручки”;

- виявляє фантазію під час виконання танцювальних рухів;

- бере участь у музичній грі-драматизації на тему українських народних пісень, ігор;

- охоче водить хороводи.

- здатна захоплюватися красою музики та її виражальними засобами;

- співає природним голосом, без напруження, протяжно;

- починає і закінчує музичний твір разом з усіма дітьми;

- співає з інструментальним супроводом і без нього;

- вміє починати музичний твір після музичного вступу;

- ритмічно виконує рухи під музику, узгоджує їх із динамікою, характером, темпом, своєчасно змінює рухи під час танців та хороводів;

- виконує танці по одному та в парах, здатна імпровізувати рухи;

- бере участь у  драматизації музичних творів українських народних пісень та ігор;

- грає на музичних інструментах, добирає з допомогою вихователя музику

 

- упізнає твір за вступом і мелодією;

- сприймає музичний твір з позиції краси, виявляє себе емоційно сприйнятливим поціновувачем музики, насолоджується музикою;

- співає інтонаційно чисто, легко закінчує фрази пісень;

- уміє зберігати правильну позу під час співу;

- рухається відповідно до темпу, динаміки музики;

- відтворює ритмічний малюнок танцю (хороводу, гри);

- разом з іншими дітьми виконує танцювальні рухи: самостійно утворює коло, звужує та розширює його, робить викид ніг під час підскоків, рухається в парі (сходяться в пари і розходяться у різні сторони);

- уміє дотримувати відстані між парами;

- творчо використовує танці, пісні, придумує власні елементи танців, імпровізує на музичних інструментах;

- виконує в оркестрі на музичних інструментах невеликі п’єси

ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- розуміє позитивні та негативні вчинки персонажів, відповідно реагує на них;

- цікавиться різними видами театру;

- самостійно використовує іграшку як персонаж;

- веде короткий діалог;

- виокремлює гарне і негарне у зовнішності героїв; емоційно реагує на гарний сценічний костюм;

- самостійно ініціює театралізовану діяльність;

- намагається по-своєму показати того чи іншого персонажа;

- намагається перевтілитися в ігрову роль

- намагається в рухах передати прості образно-виразні дії того чи того персонажа, повторює ці рухи з іграшками;

- дає змогу іншим дітям зіграти свою роль;

- висловлює власні судження щодо поведінки героя;

- під час передачі образу використовує засоби інтонаційної виразності

- доречно імітує рухи, жести персонажів;

- вдало передає рольову поведінку;

- згруповує однолітків для спільної театралізованої діяльності;

- уміє відтворювати позитивних і негативних персонажів;

- зважає на інтереси інших учасників дійства;

- емоційно переживає сюжет твору;

- називає та може передати основні емоції людини;

- вдало передає характерні риси персонажів;

- діє в ігрових ситуаціях відповідно до змісту;

- уміє розповісти про враження від вистави;

- описує характер героя, його вчинки;

- пробує читати монолог;

- висловлює своє ставлення до художніх творів;

- розуміє, що вистава з гарними яскравими декораціями ліпше сприймається;

- бере активну участь в обговоренні сюжету;

- виявляє фантазію та вигадку, передаючи образ персонажа, відтворює власну думку про нього.

- вправно і влучно передає образ героя, використовуючи жести, міміку, пантоміму, своєчасно вступає в дію;

- володіє навичками керування маріонеткою;

- розрізняє добрі та погані вчинки, почуття персонажів, співвідносить їх із власними;

- намагається бути відповідальною, виконує доручені обов’язки;

- керується вподобаннями інших учасників театралізації;

- добре орієнтується в емоційних станах, називає їх; виявляє себе емоційним та чуйним глядачем;

- має розвинене сприйняття театралізованого дійства, запам’ятовування, спостережливість;

- уміє самостійно складати сюжети та сценарії, показувати виставу театру іграшок, організовувати гру “Театр”;

- усвідомлює відмінність між реальним і фантастичним;

- уміє читати напам’ять віршовані тексти, переказує прозу, широко застосовує усну народну творчість;

- має чітку розвинену дикцію, користується засобами інтонаційної виразності;

- володіє діалогічним та монологічним мовленням (на рівні компетенції);

- уміє оцінювати гарні декорації, бере активну участь у виготовленні масок, атрибутів для декору театралізованого дійства;

- обирає вірші, казки, ролі, керуючись власними вподобаннями;

- активно виявляє творчий задум, висуває цікаві ідеї, схильна втілювати їх у діяльність;

- фантазує, має багату уяву, почуття гумору;

- виявляє самостійність, висловлює власну думку щодо перевтілення у сценічний образ;

- вносить у театралізацію творчі фрагменти

ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- розуміє загальний моральний зміст художніх творів;

- емоційно реагує на зміст казки, співчуває її героям; 

- знає і розповідає напам’ять кілька народних пісеньок, забавлянок, віршів;

- розповідає фрагмент художнього твору разом із вихователем;

- відповідає на запитання дорослого за змістом твору;

- знаходить на ілюстраціях персонажів твору, називає їх;

- виконує відповідні рухи, жести в ході розігрування українських народних казок, забавлянок;

- бере участь в інсценізації українських народних казок

- розуміє, емоційно сприймає та розповідає українські народні казки, пісеньки, забавлянки, оповідання;

- відтворює окремі фрази, частини художнього тексту за допомогою навідних запитань педагога;

- помічає особливості казки: звороти, повтори;

- розуміє та виразно читає поетичні твори;

- передає риму вірша, ритм народної забавлянки;

- передає емоційну виразність окремих речень під час вивчення вірша напам’ять;

- переказує добре знайомі художні твори за допомогою навідних запитань та підказувань;

- передає речення в питальній інтонації;

- відтворює рухи, жести героїв за текстом літературного твору;

- розглядає ілюстрації, пригадуючи зміст художнього твору;

- дотримується правил користування книжкою (не рве сторінок, бере книжку чистими руками, не малює по її сторінках).

- супроводжує рухами текст літературного твору;

- адекватно оцінює поведінку її героїв, висловлює своє ставлення до них;

- розуміє призначення книжки, бережно до неї ставиться, за потреби “ремонтує” її разом із вихователем;

- розрізняє жанрові особливості прозових і віршованих творів;

- читає напам’ять вірші та твори малого фольклорного жанру (потішки, забавлянки, лічилки, мирилки, скоромовки, загадки, прислів’я, приказки, народні пісні);

- визначає повтори, образні вислови, початок та закінчення казки;

- знає українські народні казки;

- розповідає казки за змістом ілюстрацій та без них;

- виконує малюнки за змістом художніх творів і розповідає за ними;

- самостійно влаштовує театралізовані ігри, ігри-драматизації за змістом добре знайомих художніх творів;

- бере участь в інсценуванні художніх творів

- знає українські народні казки про тварин, фантастичні, соціально-побутові та казки інших народів, розповідає їх;

- визначає у структурі казки зачин, кінцівку, повтори, образні вирази, чарівні предмети;

- змінює початок (кінцівку) казки, вводить нових героїв у зміст казки за завданням вихователя;

- розуміє мораль казки; дає оцінку вчинкам героїв;

- бере участь у бесідах за змістом художнього твору, етичних бесідах та бесідах за запитаннями автора;

- емоційно передає зміст художнього твору;

- визначає настрій твору; відтворює образність мови;

- знає автора та назву вірша, читає його виразно;

- добирає слова-рими; чітко, виразно читає вірш, відчуває і передає мелодійність, ритмічність мови, володіє своїм голосом;

- розглядає ілюстрації, називає художній твір відповідно до змісту ілюстрацій, опису героїв;

- орієнтується в жанрах художніх творів;

має уявлення про будову книги, людей різних професій, які працюють над її створенням;

- чергує в куточку книги, лагодить книги;

- самостійно організовує ігри-драматизації, ігри за сюжетом знайомих творів, театралізовані ігри;

- бере участь в інсценуванні знайомих і нових художніх творів

 

 ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ГРА ДИТИНИ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- знає народні ігри та грає у них із ініціативи дорослого;

- усвідомлює свої фізичні можливості;

- охоче бере участь у руховій діяльності;

- активно діє з предметами та іграшками; використовує предмети-замінники;

- задумує просте ігрове завдання та намагається реалізувати його;

- в іграх наслідує дорослих, бере на себе соціальну роль, дотримується правил гри;

- усвідомлює, що дорослий є організатором спільних ігор;

- входить у певні (обрані або назначені) ігрові ролі;

- відчуває емоційне задоволення від гри, ролі в ній;

- адекватно реагує на пропозицію зайнятися ігровою діяльністю;

- ділиться іграшками з іншими дітьми;

- активно діє з іграшками, знає їхні особливості та функції, використовує їх в іграх;

- продумує сюжет побудови у конструкторсько-будівельних іграх, використовує побудову у сюжетно-рольових іграх

- виявляє активність у різних видах ігрової діяльності з однолітками та дорослим;

- у спільних іграх дотримується правил моральних норм поведінки;

- враховує смаки та вподобання однолітків щодо вибору виду ігрової діяльності, атрибутів, сюжету, місця гри;

- намагається не конфліктувати;

- намагається утримуватися від суперництва в ігровій діяльності, пропонує свою допомогу;

- відчуває гордість за свої досягнення, радіє власній кмітливості та вмінням;

- відрізняє ігрову від інших видів діяльності;

- знає, що існують різні види ігор;

- використовує за призначенням атрибути до ігор;

- уперше проявляє спроби враховувати властивості предметів під час використання їх у грі;

- виявляє зацікавленість спільною грою;

- цікавиться своєю роллю у грі;

- передає в іграх свої враження від спілкування з довкіллям;

- передає в іграх види діяльності та взаємини дорослих.

- бере активну участь у різних видах ігрової діяльності, зокрема народних іграх, зіставляє кінцевий результат із метою;

- виявляє самостійність у виборі ігор;

- дотримується норм культури ігрової діяльності;

- розуміє доконечність планомірності дій під час гри, добре відрізняє гру від інших видів діяльності;

- виявляє інтерес до спільної з однолітками діяльності, цікавиться визначенням власної ролі у грі;

- в іграх передає враження від довкілля;

- намагається відійти від шаблонів, творчо використовує засоби для гри

- із задоволенням грає в ігри, виявляє активність;

- фізично витривала, розвинена відповідно до свого віку, швидка, спритна;

- розуміє призначення предметів і відповідно використовує їх в ігровій діяльності, діє впевнено, вправно;

- позитивно сприймає спільну ігрову діяльність;

- розкладає на місце матеріали та атрибути після закінчення гри;

- дотримується моральних норм та правил у грі, намагається бути справедливою, допомагає іншим дотримуватися правил гри;

- у виборі ролей керується моральними цінностями;

- віддає перевагу певним іграм, ролям, охоче проводить ігри на вулиці; відстоює право на вибір;

- стримує агресивність, намагається уникнути суперечок;

- упевнена у своїх можливостях, гідно поводиться в разі виграшу (програшу);

- розповідає про сюжет гри, план майбутніх дій;

- виявляє ініціативу;

- для втілення в рольовий образ варіює вирази обличчя, міняє жести, тембр голосу

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- знає, що форма, колір, величина – постійні ознаки предметів, які варто враховувати під час виконання різноманітних дій;

- групує однорідні предмети за формою, величиною, кольором; співвідносить різнорідні предмети одночасно за величиною і формою; зіставляє предмети за кольором, формою, величиною, встановлює їх схожість чи відмінність;

- вміє співвідносити частини і ціле (форму і зображення);

- розуміє поняття: “високо – низько”, “вгорі – внизу”, “далеко – близь- ко”, “в”, “на”, “під”, “за”; може показати розташування предметів у просторі;

- розрізняє на смак овочі, фрукти, ягоди, використовує слова: “солодкий”, “кислий”, “гіркий” тощо;

- визначає предмети на дотик і зіставляє однакові та різні предмети;

- називає звуки за силою голосу (тихий – гучний);

- розпізнає голоси тварин і звуки у природі.

- лічить предмети в межах 5, вживаючи числівники;

- порівнює контрастні за кількістю множини предметів (один – багато);

- визначає період доби на основі спостереження за природними ознаками (сонце встає – ранок, сонце високо над головою – день тощо), як пріоритетний орієнтир, власні дії дитини, дії дитини разом з дорослими;

- розрізняє і називає геометричні фігури: площинні – квадрат, круг, трикутник; об’ємні – куля, куб;

- порівнює та добирає контрастні за величиною предмети;

- класифікує предмети за однією ознакою;

- володіє прийомами порівняння множин за кількістю, способом накладання та прикладання елементів однієї множини до елементів іншої.

- групує та систематизує предмети;

- переміщається у просторі за заданим напрямком;

- розрізняє частини доби, оперує поняттям “доба”;

- називає певні геометричні фігури та просторові геометричні форми;

- виокремлює з групи предметів предмети із заданими властивостями;

- знаходить відповідні геометричні фігури та просторові геометричні форми в предметах навколишнього середовища;

- розуміє, що останній числівник при лічбі відноситься до всієї групи перелічуваних предметів;

- розуміє просторове розміщення предметів, часові відношення на основі побутових прикладів;

- розкладає предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або спадання;

- володіє прийомами накладання, прикладання;

- лічить у межах 5 кількісною та порядковою лічбою

- лічить у межах 10;

- порівнює множини за кількістю;

- вміє розв’язувати елементарні (прості) задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10;

- розрізняє довжину, ширину, висоту, товщину предметів на основі порівняння, зіставлення розмірів двох предметів;

- визначає масу предметів за допомогою ваги, об’єм речовини за допомогою умовної мірки, порівнює предмети;

- розрізняє геометричні фігури (круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, ромб), об’ємні геометричні фігури (куля, куб, циліндр, конус);

- оперує поняттями “тиждень”, “місяць”, “рік”; знає дні тижня, місяці року, пори року;

- знає цифри 0 - 9;

- визначає просторове розміщення предметів (включаючи поняття “праворуч”, “ліворуч”);

- розрізняє предмети за розміщенням;

- розуміє склад числа в межах 10;

- порівнює суміжні числа;

- має елементарні знання з народної математики

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ранній вік

3-й рік життя

Молодший дошкільний вік

4-й рік життя

Середній дошкільний вік

5-й рік життя

Старший дошкільний вік

6-й рік життя

- вимовляє правильно і чітко всі голосні та приголосні звуки, крім шиплячих [ж], [ч], [ш] та [р];

- легко повторює за дорослими слова, в ігровій формі добирає рими (виконує разом із дорослим ігрові вправи на римування);

- промовляє слова в різному темпі та з різною силою голосу;

- розуміє мову дорослого, звернену до неї та всіх дітей;

- уміє співвідносити слово, що звучить, з реальними або намальованими предметами;

- розуміє і вживає слова різних частин мови, крім дієприслівника; узагальнювальні слова; слова ввічливості; слова, що означають назви предметів, дій, властивостей далекого, але зрозумілого дітям оточення;

- розмовляє реченнями: простими, поширеними, складносурядними, складнопідрядними зі сполучниками та сполучними словами, хоча часом вони ще аграматичні;

- вживає іменники в однині та множині, іменники з прийменниками;

- розуміє теперішній і майбутній час;

- вживає дієслова у наказовому способі з відтінками лагідності, ввічливості;

- частково узгоджує іменники з прикметниками та присвійними займенниками у роді та числі;

- розуміє запитання дорослого та відповідає на нього окремими фразами, діями, жестами;

- звертається до дорослого з простими запитаннями (Що це? Як? Де? Чому? Коли?);

- легко повторює за дорослим слова, фрази;

- розповідає про побачене та пережите окремими фразами, кількома реченнями, які розмежовуються словами “тут”, “там”, “цей”, “ось”;

- за допомогою запитань дорослих відтворює зміст казки, оповідання, розповіді, сюжетної картинки;

- чітко і правильно вимовляє голосні та приголосні звуки, крім [р]; володіє правильною вимовою шиплячих [ш], [ж], [ч];

- має розвинений фонематичний слух; диференціює як далекі, так і

близькі фонеми у словах;

- правильно вимовляє звук [ґ], визначає слова, у яких він є;

- володіє розповідною, питальною, окличною інтонаціями;

- промовляє слова в різному темпі та з різною силою голосу;

- розрізняє поняття “звук”, “слово”;

- розуміє й активно вживає слова всіх частин мови;

- вживає узагальнювальні слова, слова з однаковими суфіксами та префіксами; спільнокореневі слова;

- правильно вживає синоніми, антоніми, образні поетично-художні вирази, звуконаслідувальні слова;

- вживає слова відповідно до контексту висловлювання;

- оволодіває основними граматичними формами (рід, число, відмінок), правильно вживає рід і число іменників;

- засвоює закінчення родового та знахідного відмінків, кличний відмінок;

- утворює нові слова за допомогою префіксів за-, з-, на-, суфіксів, що виражають зменшеність та збільшеність предмета, емоційну оцінку пестливості;

- добирає однокореневі слова;

- використовує у мовленні складні іменники зі з’єднувальною голосною (зорепад, снігопад) та інші складні слова;

- правильно вживає теперішній, минулий і майбутній час дієслів, наказовий спосіб дієслова;

- вживає ступені порівняння прикметників;

- у мовленні використовує займенники;

- узгоджує іменники з прикметниками в роді та числі;

- будує прості, поширені речення з прийменниками, сполучниками, однорідними членами речення, з прямою мовою;

- будує складносурядні та складнопідрядні речення зі сполучниками та сполучними словами;

- відповідає на запитання за змістом сюжетних та предметних картинок, художніх текстів, театральних вистав;

- разом із дорослим складає описові розповіді (3-4 речення) про іграшки, предмети, зображення на картинках;

- переказує за допомогою запитань добре знайомі казки;

- використовує в мовленні образні вирази (з текстів забавлянок, казок), звуконаслідувальні слова, фразеологічні звороти, приказки;

- частково володіє культурою мовного спілкування.

- правильно вимовляє всі звуки рідної мови;

- розрізняє близькі фонеми;

- правильно вимовляє звук [ґ], вирізняє слова, у яких він є;

- виокремлює слова з потрібним звуком із тексту;

- виокремлює перший і останній звуки;

- регулює силу голосу відповідно до ситуації;

- диференціює поняття “звук”, “слово”;

- інтонаційно виділяє звук у слові;

- добирає слова з потрібним звуком;

- складає речення за наочним матеріалом;

- послідовно називає слова в реченні;

- вживає слова всіх частин мови;

- розрізняє і правильно вживає узагальнювальні абстрактні слова, слова, що означають збірні, образні вирази; складні, багатозначні слова;

- добирає синоніми й антоніми до слів;

- утворює нові слова від інших частин мови;

- користується образними виразами, фразеологічними зворотами відповідно до ситуації, а також звуконаслідувальними словами;

- намагається не вживати діалектних слів, вказівних займенників (без потреби);

- засвоює граматичні форми, відмінкові закінчення, хоч робить незначні граматичні помилки (чергування приголосних);

- утворює форми однини та множини іменників;

- утворює від інших частин мови нові граматичні форми за допомогою суфіксів, префіксів;

- вживає кличний відмінок як у звертанні до дітей, так і до дорослих;

- утворює наказову форму дієслова;

- будує речення різного типу: прості, складносурядні зі сполучними словами, прямою мовою;

- правильно вживає відмінкові форми неозначених займенників;

- вживає у мовленні порядкові числівники й узгоджує їх з іменниками;

- самостійно вступає у розмову з дітьми, дорослими, підтримує діалог;

- веде організований (стимульований) діалог на запропоновану тему, груповий діалог (бесіду);

- відповідає реченнями на запитання за змістом картини, художнього тексту;

- складає розповіді за зразком вихователя: описові, сюжетні, з опорою на наочний матеріал і без нього;

- переказує знайомі оповідання й казки

- чітко і правильно вимовляє всі звуки та звукосполучення у словах рідної мови і фразах, згідно з нормами фонетики й орфоепії;

- добирає слова, близькі за звучанням, слова на відповідні звуки;

- розрізняє і виділяє на слух голосні та приголосні (тверді й м’які) звуки;

- диференціює схожі звуки;

- правильно вимовляє звук [ґ], знає слова, у яких він вимовляється;

- регулює силу голосу, користується розповідною, питальною та окличною інтонацією;

- правильно ставить наголос як у словах, так і у фразах та реченнях;

- виокремлює слова та речення з потоку мовлення;

- розуміє, що слово позначає предмет, ознаку, дію;

- диференціює поняття: «речення», «слово», «склад», «звук»;

- знає, що речення складається зі слів; визначає кількість слів у реченні, їх місце;

- складає речення із запропонованим словом;

- графічно зображує речення та визначає кількість слів у реченні;

- ділить слова на склади та визначає їх кількість і порядок у слові;

графічно зображує поділ слів на склади;

- правильно ставить наголос у слові та графічно зображує наголошений склад;

аналізує запропоновані слова;

- розрізняє голосні, тверді та м’які приголосні звуки;

- вільно орієнтується у звуковій структурі слова;

- робить звуковий аналіз слів;

- вживає слова всіх частин мови; багатозначні, складні, узагальню вальні слова; слова, які означають абстрактні поняття, що характеризують взаємини між людьми;

- користується в мовленні образними виразами, порівняннями;

- добирає синоніми, антоніми, фразеологічні звороти;

- розуміє і правильно пояснює слова-омоніми, переносне значення слів;

- послуговується дієсловами недоконаного виду, порівняльними прикметниками;

- володіє словотворенням і словозміною;

- використовує у мовленні багато ввічливих слів і звертань

- володіє граматичними категоріями рідної мови (рід, число, відмінок); переважно правильно вживає відмінкові закінчення;

- правильно утворює кличний відмінок іменників;

- легко утворює на пропозицію дорослого нові слова (іменники, прикметники, дієслова) за допомогою суфіксів, префіксів, а також складні слова;

- у мовленні користується різними типами речень: як простими, так і складними, зі сполучниками та сполучними словами, з однорідними членами, прямою мовою;

- складає окличні, питальні, розповідні, безособові речення зі вставними словами;

- добирає спільнокореневі слова;

- помічає і виправляє граматичні помилки у мовленні дітей, власному та мовленні дорослих;

- складає описові розповіді різного типу: сюжетно-описові, сюжетні за картинками, з власного досвіду, за зразком та планом вихователя;

- передає зміст знайомої казки, вистави, мультфільму;

- розповідає про події, свідком яких вона була;

- складає творчі розповіді: продовжує розповідь, яку розпочав вихователь, за опорними словами, за сюжетно-ігровою ситуацією, розповідь-міркування, розповідь-пояснення;

- складає розповіді-етюди, розповіді-мініатюри;

- переказує знайомі художні тексти різної складності й композиції за планом вихователя та за частинами;

- поділяє сюжетну картину на логічно завершені частини, придумує назву до частин; об’єднує кілька сюжетів в єдину розповідь (розповіді за серією картин, ілюстрацій, порівняльні розповіді);

- складає казки, загадки, розповіді про смішні випадки;

- дає розгорнуті відповіді на запитання з монологічними вставками;

- підтримує запропонований діалог відповідно до теми; будує стимульований діалог відповідно до ситуації (групове мовлення);

- володіє різними формами мовленнєвого етикету та культурою спілкування